Kerkbalans 2022

Beste parochiaan en allen die zich met ons en ons kerkgebouw verbonden voelen. Wij hebben met zijn allen een bewogen jaar achter de rug; een jaar waar wij plotseling geconfronteerd werden met een onbekend virus en de hele wereld is erdoor getroffen. Mensen van alle continenten, rassen, talen en sociale laag werden ermee besmet. Er is een situatie ontstaan van angst, onzekerheid en velen hebben door de verschillende lockdowns eenzaamheid, kwetsbaarheid en financiële achteruitgang ervaren.

Als kerk mochten wij ervaren dat wij in onze broosheid en in alle onzekerheid, mensen bij kunnen staan; getroost, een luisterend oor geboden, de armen en meest kwetsbaren te hulp geweest. Het is een tijd waarin wij als kerkgemeenschap elkaar hebben gesteund, bemoedigd en voor elkaar en de wereld hebben gebeden.

Uiteraard zijn ook wij zoals iedereen hard getroffen: door de verschillende maatregelen en de inperking van het aantal toegestane parochianen tijdens de vieringen zijn onze financiën hard achteruitgegaan.

Wij zijn nu met de actie ‘Kerkbalans’ bezig. Het motto van dit jaar is:
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

De meeste parochianen zijn senioren, maar wij hebben ook jonge gezinnen en in de afgelopen jaren veel migranten kerkgangers die met veel toewijding deel zijn gaan vormen van onze kerkgemeenschap; zij brengen veel traditie en verjonging met zich mee. Wij zijn gewend aan een tijdperk waar een kerkgebouw aanwezig was in de meest belangrijke momenten van het leven, tijdens het doopsel, de eerste Heilige Communie, het Vormsel, het Huwelijk, tijdens een uitvaart, tijdens Pasen en Kerstmis …

In de huidige setting redden we het niet meer om overal aanwezig te zijn en zijn wij genoodzaakt om krachten te bundelen en de grenzen van onze dorpen te overschrijden om ons geloof en onze betrokkenheid met de kerk te mogen ervaren.

Het motto van de kerkbalans van dit jaar helpt om te denken dat wij nu bezig zijn met de kerkgemeenschap van morgen.

Uw steun is van onschatbare waarde!

Hartelijk dank voor uw bijdrage, met een hartelijke groet,

Pastoor Marcelo

Bij de transitie van onze parochie naar een vitale geloofsgemeenschap moeten we ook durven afstand te nemen. Afstand doen van gebouwen, letterlijk. Er dienen nieuwe wegen te worden bewandeld. Het is een keuze en het is mogelijk. Vanuit het bestuur worden allerlei activiteiten opgestart zoals informele bijeenkomsten, (digitale) cursussen, vieringen door de week en muzikale activiteiten.

Ook in de toekomst is onze parochie van belang!

Wij vragen u dan ook onze parochie met de actie Kerkbalans te blijven ondersteunen. Financieel is onze uitdaging om in een aantal jaren naar een sluitende begroting en jaarresultaat te werken.

Voor het jaar 2022 verwachten we nog een negatief resultaat van ruim € 40.000,-. Onze inkomsten bestaan voor een groot gedeelte uit de actie Kerkbalans. In 2020 werd door u € 170.423,- bijgedragen. In 2021 zijn de bijdragen hoger geworden en zij zullen naar verwachting rond de € 175.000,- zijn. Ik ben zo vrij geweest in de begroting van 2022 het bedrag te stellen op € 180.000,-

Namens de Kerkbalans vertegenwoordigers en de penningmeesters van de geloofsgemeenschappen hartelijk dank voor uw bijdrage.

Hans Karels, penningmeester RK Parochie Maria, Moeder van God.

Uw gift kan aftrekbaar zijn voor de belasting. Uw giften dienen dan per jaar meer te zijn dan 1% van uw inkomen met een maximum van 10% van uw inkomen.
Ons ANBI nummer is: 824112088
Bij een periodieke gift (toezegging van een vast bedrag voor tenminste 5 jaar is uw gift volledig aftrekbaar (geen minimum of maximum). Indien u dit wilt bel of mail uw penningmeester.