SACRAMENTEN2019-10-14T10:04:33+00:00

SACRAMENTEN

De katholieke kerk kent zeven sacramenten. De sacramenten zijn tekenen van Gods liefde. Het zijn momenten waarop we kunnen ervaren dat God een belangrijke rol in ons leven speelt. Door middel van de sacramenten wil Jezus werkelijk aanwezig in ons leven zijn en begeleidt hij ons op onze levensweg.

De Eucharistie is het belangrijkste sacrament van de katholieke kerk. In dit sacrament ontmoeten we Jezus. In brood en wijn is Hij onder ons aanwezig en wil Hij ons geloof voeden.

Uit de Eucharistie blijkt de verbondenheid van christenen met elkaar en met God. Zoals Jezus vroeger zijn vriendschap deelde met zijn leerlingen, zo delen wij in de eucharistie vriendschap met elkaar en met God.

Eucharistie betekent dankzegging, we danken voor de gave van het lichaam van Christus. Voordat Jezus werd opgepakt, hield hij het laatste avondmaal met zijn leerlingen. Hij nam brood in zijn handen, zegende het en brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:

“NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.”

Evenzo nam hij de beker met wijn, sprak er deze dankzegging over uit:

“NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND. DIT IS MIJN BLOED, DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.”

En met de afsluitende woorden “BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN”, geeft Jezus zijn leerlingen de opdracht dit steeds te blijven herhalen, zodat Hij in onze gedachten blijft.

Het Heilig Doopsel is het eerste sacrament. Door de Doop word je opgenomen in het lichaam van Christus en treed je toe tot de lokale gemeenschap van de kerk. Je wordt geboren in het geloof en begint een nieuw leven in Christus.

Bij het toedienen van het Heilig Doopsel wordt er in de ziel van de dopeling een onuitwisbaar geestelijk merkteken gedrukt. Daarom kan iemand het Doopsel slechts éénmaal ontvangen.

In de meeste gevallen wordt het sacrament van het Doopsel aan kinderen toegediend. Maar in de Nicolaaskerk worden ook geregeld volwassen gedoopt. Als je als volwassene gedoopt wilt worden, volg je hiervoor een voorbereidingstraject.

Wilt u uw kind laten dopen of wilt u zelf gedoopt worden? Neemt u dan contact op met pastoor Marcelo Salão Rocha.

Het Vormsel is een bevestiging van de Doop. Door het sacrament van het Vormsel wordt de vormeling gedoopt met het vuur van de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft je liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, trouw en zelfbeheersing. Eigenschappen die je nodig hebt om als christen te kunnen leven.

De vormelingen zijn door middel van een aantal bijeenkomsten voorbereid op het ontvangen van het sacrament van het vormsel.

Het is nu al mogelijk uw kind voor het vormselproject van volgend jaar aan te melden. U ontvangt dan een uitnodiging voor een informatieavond in het najaar.

Voor aanmelding of meer informatie, kunt u contact opnemen met het secretariaat of met pastoor Marcelo Salão Rocha.

“wat God heeft verbonden mag de mens niet scheiden.” (Matteüs 19:6)

In het sacrament van het huwelijk worden twee mensen met elkaar verbonden door middel van een heilige overeenkomst met God en met elkaar.

In tegenstelling tot de andere sacramenten, waarbij de bedienaar van de kerk het sacrament toedient, dienen de man en vrouw elkaar zelf het huwelijkssacrament toe. Een priester of diaken is hiervan getuige en spreekt daarna de huwelijkszegen uit. Tijdens de huwelijkssluiting belooft het bruidspaar in aanwezigheid van de geloofsgemeenschap, elkaar trouw en liefde in voor- en tegenspoed.

Ook als een van jullie beiden niet katholiek is, is het mogelijk om je huwelijk te laten inzegenen.

Willen jullie trouwen in de Nicolaaskerk?
Neem dan tijdig contact op met: pastoor Marcelo Salão Rocha of Diaken Jack Noë

Door het ontvangen van dit sacrament wordt iemand tot diaken, priester of bisschop gewijd. De Wijding is het sacrament van dienstbaarheid aan de gemeenschap. Het is een kerkelijke bezegeling van een roeping.

Door het wijdingssacrament is Jezus op een bijzondere manier aanwezig als priester of diaken. Hij mag een plaatsbekleder van Jezus zijn en vervult een bijzondere taak in de geloofsgemeenschap.

De foto’s  zijn van de priesterwijding van pastoor Marcelo Salão Rocha in 2003.

“Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.” (Johannes 20:23)

In het sacrament van boete en verzoening kunnen we de momenten waarop we tekort schieten en onze schuld aan Jezus voorleggen. De priester vergeeft onze zonden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Het sacrament is ontmoeting met de genezende liefde van Jezus en versterkt onze vriendschap met Hem.

Heeft u behoefte aan een vertrouwelijk gesprek?
Dan kunt contact opnemen met pastoor Marcelo Salão Rocha.

Jezus’ liefde voor de zieken en zwakken komt tot uitdrukking in het sacrament van de zieken. Jezus werd ontroerd door de pijn en het verdriet van mensen en Hij heeft zelf ook angst en lijden gekend.

U kunt op elk moment het sacrament van de zieken ontvangen; het is een sacrament van bemoediging, waarbij gebeden wordt om steun en kracht.

Het sacrament van de zieken is bedoeld om steun en kracht te vragen tijdens uw lijden, maar dit betekent niet dat het uitsluitend in de allerlaatste fase van het leven hoeft plaats te vinden. Het is mooi als het sacrament van de zieken toegediend kan worden op een rustig moment, voor zowel u als de pastoor en de eventuele familieleden die u erbij aanwezig wilt hebben.

Voor toediening van het sacrament van de zieken, kunt u contact opnemen met pastoor Marcelo Salão Rocha.