Inleiding

In de afgelopen periode is gesproken over de veranderingen welke in de Parochie zullen moeten plaatsvinden. Het Parochiebestuur heeft deze maatregelen via deze notitie concreet gemaakt en in een tijdspad gezet. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om onze Parochie voor de toekomst vitaal te houden en zijn op financiële gronden nodig.

60 jaar geleden waren de mensen in Nederland christen. Maatschappelijk en sociaal moest je dat wel zijn! Nu is het andersom. Als christen moet je er voor kiezen en het is vaak lastig om er voor uit te komen. Er is zelfs tegenstand tegen christenen in het bijzonder tegen katholieken. Het gevolg van een en ander is een krimp van het aantal kerkgangers vooral in de geloofsgemeenschappen van onze dorpen.

Wij zijn nu met elkaar al 6 jaar onderweg, sinds de fusie tussen de 6 geloofsgemeenschappen naar de parochie Maria, Moeder van God.

Sindsdien proberen we waar nodig en waar het kan naar elkaar toe te groeien en tot steun te zijn. Iedere geloofsgemeenschap heeft haar eigen talenten, welke gebruikt kunnen worden voor de opbouw van de gehele parochie.

Samen zijn wij sterk en als eenling kan men de toekomst, de ontwikkelingen en de uitdagingen niet aan.

In principe zijn we nu op elkaar aangewezen. Hier en daar hebben we activiteiten ontplooid om de saamhorigheid te doen groeien en om elkaar beter te leren kennen.

6 jaar verder is er veel veranderd. Mensen die zeer vitaal waren in onze geloofsgemeenschappen zijn ons komen te ontvallen. Hier en daar kunnen we de uitdagingen die zich voordoen niet meer het hoofd bieden, maar we willen niet alleen overleven. Wij willen juist uitstralen dat we er zijn, anderen tot steun zijn zoals Christus zelf zegt “ Licht zijn” voor onze medemensen in nood. Soms zijn wij zelf die medemens die gesteund en gedragen moet worden.

Als bestuur menen wij dat naast de aangekondigde wijzigingen er allerlei nieuwe activiteiten dienen te worden opgestart of onder de aandacht moeten worden gebracht. Hiermee denken wij een grotere saamhorigheid met klein groepen te kunnen bewerkstelligen en een verdieping van het christelijk geloof. Hiervoor willen we in elke geloofsgemeenschap een eigen (kleine) ruimte beschikbaar houden, zodat de parochianen bijeen kunnen komen.

Het pastoresteam

Ons team bestaat nu uit 2 priesters, 4 priesters met emeritaat en 2 diakens. Verwacht mag worden dat de 4 priesters die met emeritaat zijn, de aankomende jaren minder beschikbaar zullen kunnen zijn. Gelukkig beschikken wij nog over zeer betrokken parochianen, die ook in de vorm van “ Woord en Communieviering” zorgdragen dat de verschillende geloofsgemeenschappen kunnen blijven vieren. Maar desalniettemin kunnen we het rooster niet meer sluitend krijgen. Toch willen wij zinvol blijven vieren en de kwaliteit van de vieringen in ere houden c.q. in standhouden. Af en toe ervaren we een zeer geringe opkomst bij de vieringen en er hangt de vraag in de lucht: “ Hoe lang houden wij dit vol?”. Anderen kunnen denken: “ Ik zit mijn tijd wel uit”.

Als pastores, bestuur en parochianen zijn wij hier van op de hoogte. We willen de katholieke kerk en ons geloof goed uitdragen en eer aan doen. Reeds in 2020 zullen hierdoor enkele vieringen uitvallen. In 2025 menen wij dat alleen in Purmerend wekelijks een eucharistieviering kan zijn en in de dorpen slechts 1x per maand.

Financiën

Het begrotingstekort 2020 is berekend op € 38.783. Hierbij zijn wij uitgegaan van gelijkblijvende inkomsten en zelfs met nog € 10.000 aan actie-inkomsten. Bij ongewijzigd beleid zullen de tekorten tot het jaar 2025 5x € 40.000 is € 200.000 bedragen. Naar de mening van het parochiebestuur zijn op de kosten van kerkelijke gebouwen besparingen mogelijk, terwijl deze besparingen geen invloed hoeven te hebben op onze geloofsbeleving zoals deze zich nu ontwikkeld.

Gebouwen

Zoals al bij het samenstellen van de vitaliteitsscan is gecommuniceerd kunnen op het gebied van de gebouwen de volgende maatregelen worden getroffen.

 1. Sluiting kerk Westbeemster, verkoop pastorie en voetbalvelden. Aanpassen koetshuis als gebruikersruimte voor de geloofsgemeenschap. Geschatte besparing in de kosten € 21.000 ( 2020). Netto-opbrengst beleggingen door verkoop € 500.000 x 4% is € 20.000 (2025).
 2. Verkoop kerk en pastorie De Rijp (2025). Aanpassen secretariaatsruimte tot gebruikersruimte (2022). Aankoop woning pastores (2025). Besparing kosten € 38.550 (2025). Kosten woonhuis € 10.000 per jaar (2025). Netto-opbrengst beleggingen na verkoop en verbouwing secretariaatsruimte € 500.000 x 4% is   € 20.000 (2025).
 3. Verkoop of verhuur Schermerhorn. Door geringe aanpassing kan de kerk voor 50% worden verhuurd of verkocht en gehuurd (2022). Besparing kosten of verhuur-opbrengst € 9.200 (2022).
 4. Landsmeer. Verkoop kan plaatsvinden aan gebruiker (begrafenisondernemer) met huur kerkruimte. Besparing kosten € 7.500 (2020). Opbrengst beleggingen € 500.000 x 4% is € 20.000 (2021). Betaling huur € 10.000 per jaar (2021).
 5. Oosthuizen. De kerk kan als gebruikersruimte worden benut. Er behoeven geen aanpassingen plaats te vinden.
 6. Purmerend. Er kunnen bijeenkomsten plaatsvinden in de zalen van de kerk of in Het Stamhuis.

Acties komende periodes

 • Actieve parochianen. Begeleiden van mensen voor de eucharistievieringen indien die wegvallen in de dorpen (vervoer, parkeren) (2020).
 • Organiseren van gebedsdiensten, cursussen of koffiedrinken overdag en ’s avonds (2020).
 • Parochie breed gevoerde acties, zoals ludieke kerkeveiling (2020).
 • Minder actieve parochianen. Benaderen via sociale media (mail, website, facebook, Instagram en You Tube).

Jongeren

Uitnodigen en zelf groepen laten formeren voor cursussen, bijeenkomsten en vieringen. Organiseren van bedevaarten en jongerenreizen.

Algemeen

 • Uitbreiden en aanpassen kerkliederen
 • Inschakelen solisten/muzikanten
 • Toepassen van het videoscherm
 • Koren uitnodigen (gospelkoor, jongerenkoor, koor Volendam)
 • Verdieping sacramenten